top of page

Horses

In this section the work presented is related to horses. The different ways in which horses are involved with humans can be interpreted for as many ways as the different recipients. Whatever awakens is intense. Interpretations given by specialists are listed below.

 

'Αλογα

Σε αυτήν την ενότητα εκτείνονται επιλεγμένα έργα με άλογα και ανθρώπους. Το θέμα άλογα και ο τρόπος που εμπλέκονται με τον άνθρωπο μπορεί να ερμηνευθεί για τον κάθε αποδέκτη διαφορετικά. Ότι και αν ξυπνά, είναι έντονο. Ερμηνείες που έχουν δοθεί από ειδικούς παρατίθενται στη συνέχεια.

“ … The group of a human and an animal is captured at a moment of extreme intensity. The figures are depicted in an embrace, capturing through space in huge leaps, are separating, sometimes forcibly and at others more serenely, each one seeking refuge in the bosom of the other. In the altering versions of the theme, the organization of the group changes, as do the movements and configuration of forms, as they are portrayed suspended in the air. Thus the group becomes a composite interpretative study of forms. In these successive depictions, one appreciates the artist’s inventiveness and his ever-increasing boldness, as well as the consistency with which he satisfies the demands of his concepts. …”

 

Source: Vlachos, Manolis, 2007, in the Exhibition catalog, Stratis Athineos, Life and Symbols, Gallery Zygos.

 

«… Το σύμπλεγμα του ανθρώπου και του ζώου συλλαμβάνονται σε μια στιγμή ακραίας εντάσεως. Οι μορφές εικονίζονται εναγκαλισμένες να διασχίζουν με τεράστια άλματα το διάστημα, να εκτινάσσονται και να αποχωρίζονται βίαια και άλλοτε, ηρεμότερες, να ζητούν καταφύγιο η μία στο στήθος της άλλης. Κατά τις εναλλασσόμενες εκδοχές του θέματος η οργάνωση του συμπλέγματος μεταβάλλεται, όπως και οι κινήσεις και η διάταξη των μορφών, καθώς διαγράφονται μετέωρες. Έτσι, το σύμπλεγμα γίνεται μια σύνθετη ερμηνευτική σπουδή των μορφών. Στις διαδοχικές απεικονίσεις αυτές εκτιμά κανείς την ευρηματικότητα του καλλιτέχνη, τη διαρκώς αυξανόμενη τόλμη του, αλλά και τη συνέπεια με την οποία ικανοποιεί τις αξιώσεις των συλλήψεών του. …»

 

Πηγή: Βλάχος, Μανόλης, 2007, στον Κατάλογος έκθεσης, Στρατής Αθηναίος, Η Ζωή και τα Σύμβολα, Γκαλερί Ζυγός.

 

"… The horse in Picasso, the Marino Marini and in numerous other artists of our time, as purely psychic symbol, is particularly suited to express internal conflicts, anguish, despair, eroticism. ... And as the dream is a psychographic event, art formats and records as a sensitive oscilloscope reactions and transformations of the soul. In such cases we have dynamic bursts of mental ashes, as the experience finds exits is viewed as powerful, almost intractable in the scene of consciousness. This is shown very clearly in the work of Stratis Athineos, which is a classic case of experiential discharge with painterly means. The expressionist mood is so intense that it becomes violent, orgasmic. ... The symbolism is clear and tangible: the internal conflict between opposing moods and trends, formulated with emphasis and passion. ... »

Source: Dr., Lydakis Stelios ,? 1991, in the exhibition catalog, Stratis Athenian; (title report)

 

«…Το άλογο στον Πικάσο, στον Μαρίνο Μαρίνι και σε πλήθος άλλους καλλιτέχνες των καιρών μας, σαν ψυχικό καθαρά σύμβολο, προσφέρεται κυρίως για την έκφραση εσωτερικών συγκρούσεων, αγωνίας, απελπισίας, ερωτισμού. … Και όπως το όνειρο είναι μιά ψυχογραφική εκδήλωση, το ίδιο και η τέχνη μορφοποιεί και καταγράφει, σαν ευαίσθητος παλμογράφος τις αντιδράσεις και μεταλλαγές της ψυχής. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε δυναμικές εκρήξεις της ψυχικής σποδού, αφού το βίωμα βρίσκοντας διεξόδους, προβάλλει δυναμικό, σχεδόν ατίθασο στο συνειδησιακό προσκήνιο. Αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα και στο έργο του Στρατή Αθηναίου, το οποίο αποτελεί κλασική περίπτωση βιωματικής εκκένωσης με ζωγραφικά μέσα. Η εξπρεσσιονιστική διάθεση είναι τόσο έντονη που γίνεται βίαιη, οργαστική. … ο συμβολισμός γίνεται ξεκάθαρος και απτός: η εσωτερική σύγκρουση μεταξύ αντίθετων διαθέσεων και τάσεων, μορφοποιείται με έμφαση και πάθος. …»

 

Πηγή: Δρ, Λυδάκης Στέλιος,? 1991, στον Κατάλογος έκθεσης, Στρατής Αθηναίος, ?(τίτλος έκθεσης

 

"... The aim of the artist from this module is on the one hand the thorough study of the human body and the horse, through an intense and painful deformities that reach the limits of sophistication, and also the design and performance of the forcible movement, uncontrolled, agonizing, which is reflected both by the cluster animal and woman and through the space. ... The distortions of the body, the space abstraction, frenzied movement are not an end in itself for Athineos. Instead, it is merely the means to become an epic conflict that does not occur in the real world, an internal conflict where each form has its symbolic role. ... »

Source: Moshonas, Spiro, 2009, in the exhibition catalog, Stratis Athineos, Stratis Athineos: In retrospect, Municipal Gallery of Piraeus.

 

«… Το ζητούμενο του καλλιτέχνη από τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι αφενός η εξονυχιστική σπουδή του ανθρώπινου σώματος και του αλόγου, μέσα από έντονες και επίπονες παραμορφώσεις που φτάνουν τα όρια της εκζήτησης, και αφετέρου η σύλληψη και η απόδοση της κίνησης ορμητικής, ανεξέλεγκτης, αγωνιώδους, η οποία αποτυπώνεται τόσο μέσω του συμπλέγματος ζώου και γυναίκας όσο και μέσω του χώρου. … Η παραμόρφωση των σωμάτων, ο αφαιρετικός χώρος, η φρενήρης κίνηση δεν είναι αυτοσκοπός του Αθηναίου. Αντίθετα, είναι απλώς τα μέσα για να αναδειχθεί μια επική σύγκρουση που δεν λαμβάνει χώρα στον πραγματικό κόσμο, μια εσωτερική διαμάχη, όπου κάθε μορφή έχει το ρόλο συμβόλου. …»

 

Πηγή: Μοσχονάς, Σπύρος, 2009,  στον Κατάλογος έκθεσης, Στρατής Αθηναίος, Στρατής Αθηναίος: μια αναδρομή, Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.

bottom of page