top of page

This section lists selected works of Athineos categorized in thematic cycles.

Here are few words of the artist about the art of painting and a brief presentation of the artistic periods through which his work has passed until today, as analyzed by James Moutzourellis in 1991 and John Skordylis with the contribution and assistance of Professor Dimitris Pavlopoulos in 2014.

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται επιλεγμένα έργα του Αθηναίου κατηγοριοποιημένα σε θεματικούς κύκλους.

 

Στη συνέχεια παρατίθενται λίγα λόγια του καλλιτέχνη για την ζωγραφική τέχνη και μια σύντομη παρουσίαση των καλλιτεχνικών περιόδων μέσα από τις οποίες έχει περάσει το έργο του μέχρι σήμερα όπως αναλύθηκαν από Ιάκωβο Μουτζουρέλλη το 1991 και τον Ιωάννη Σκορδύλη με τη συμβολή του καθηγητή Δημήτρη Παυλόπουλο το 2014.

Stratis Athineos & The Art of Painting
Abstract from the daily morning business newspaper Echo of Auction, February 21, 2015, Editor-Coordinator: Christos, N., Theofanis.

 

"... The internal need to convey the emotions that I felt led to first paint the landscapes of my island and its people. Later I searched, read and thus I started to do things in the painting, which in retrospect I was discovering that some other painters had tried to do before me.
I enriched my experience with studies, visits to galleries and trips abroad ... I realized, then, that the art of painting is a difficult story, but I could not and did not want to leave. I realized that it requires honesty, respect and endless work in order to be able to remain on its road for as much life would be given to me. ... »

 

Στρατής Αθηναίος & Ζωγραφική Τέχνη

Απόσπασμα από την ημερήσια πρωινή οικονομική εφημερίδα Ηχώ των Δημοπρασιών, 21 Φεβρουαρίου 2015, Επιμέλεια-Συντονισμός: Χρήστος, Ν., Θεοφάνης.

 

«… Η εσωτερική ανάγκη να μεταφέρω τα συναισθήματα που ένιωθα με οδήγησε να ζωγραφίσω αρχικά τα τοπία του νησιού μου και τους ανθρώπους του. Αργότερα έψαξα, γνώρισα, διάβασα και άρχισα να κάνω πράγματα στη ζωγραφική, που εκ των υστέρων ανακάλυπτα πως και κάποιοι άλλοι ζωγράφοι είχαν προσπαθήσει να κάνουν.

Εμπλούτισα την εμπειρία μου με μελέτη, επίσκεψη σε πινακοθήκη και ταξίδια στο εξωτερικό, … Κατάλαβα, λοιπόν ότι η ζωγραφική τέχνη είναι μια δύσκολη ιστορία, που όμως δεν μπορούσα και δεν ήθελα να εγκαταλείψω. Συνειδητοποίησα ότι χρειάζεται ειλικρίνεια, σεβασμό, ατελείωτη δουλειά για να μπορέσω να είμαι στο δρόμο της για όση ζωή μου χαρίζεται. …»

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Artistic Periods of Athineos’s Art

by John Skordylis with the contribution and assistance of Professor Dimitris, 2014.

 

First Period

 

"... In the first period of his artistic activities are being laid the foundations for the creation of his personal style that would constantly evolve. From 1978 to 1985 dominated themes are landscapes, cafes and farming activities from the countryside of Lesbos. ... those (images)are  yielded  in a folklore naturalism ... As time elapsed he used more realistic elements ... The final impression is formed by the use of intense light ... leading the final result in the visual realism [1].

 

Since 1985 he began to deal with abstract painting, with works characterized by chromatic flood and faint figures. For the first time his thoughts are expressed by taking the form of symbols ... In 1987 he settles ... to the choice of forms that express and characterize ... ... his career. ... The woman is depicted naked to reveal her true nature. The clothes, if existent, they would cover this truth and serve as a barrier to the purity of her form, which is the goal of the artist, thus women are not depicted as objects of sensuality. ...

 

Moving to the next stage, Athineos followed more consciously cubism, dissolving forms, maintaining the two-dimensional development of the composition and holding an undetermined depth. The woman appears here loud and violent, while her passions with the form of horses run very loudly and uncontrollably. ... The violinist gives the rhythm to the intense struggle of the forms and lines which make up the composure. His existence symbolizes ... the desired harmony that should exist between the warring parties [2]. The first decade of his artistic work closes with ... elements from Mannerism. ..."

 

Second Period

 

"The next period of Athineos begins with his establishment in Athens in 1988 and ends with his return from Holland (the Netherlands) in 1999. During these years he grapples ... also with engraving. ...  his (brush-)stroke is released into space with expressionistic comfort ... Athineos introduces new forms in his compositions (easels, babies, minotaurs, etc.) ...

 

Regressing in artistic pursuits and perhaps longing his homeland, Athineos deals again with the depiction of landscapes and views of his country. ...

 

Since 1991, alongside painting dealt with engraving, following the exhortation of the painter and engraver, Panagiotis Gravalos which deemed to be more appropriate than  painting to reflect his concerns. So he attended technical courses of engraving, offered by Pino Pantolfini and Dimitra Siaterli, in their laboratory.

 

The technique in which he is most interested is xerography with needle. ... Although he dealt fairly, he never devoted himself to engraving because it restricted him from the use of color. He used engraving mainly to test its capabilities in another art form and also to keep drafts in a more stable form, as monochrome. ... his engravings are characterized by clean lines, using the longer shadow lines for various "effects" that he created with the use of strong regional colors."

 

Third Period

 

"... During this period, Athineos has matured artistically. He has created many works and was recognized in Greece and abroad. ... His personal wonder rotates in the effort to create a more integrated project. ... The new protagonists of his works are the bull and the eagle, symbolizing, in turn, an ongoing threat of the base of our society represented by the depiction of the female form. The horse, as a symbol of evil, continues its desperate struggle, on the one hand, to find a balanced relationship with the woman and on the other hand, to protect her against the hostile elements who want to eliminate her. ...

 

In tandem, he also deals with landscape painting and displaying rural occupations. Now, he integrates and here some elements of Abstract Expressionism. The main concept that may be: a boat, two oxen plowing or farmers digging are attributed almost with Photo Realism. The additional element that distinguishes them is the ambiguous surroundings that make the bold color surfaces and lines to move in all directions. ...

 

Some topics in which he is further interested into are reproduced in engravings. With his favorite method, needle writing, offers the viewer a different version of the same subject in a different artistic category. His weapon now is only the draft, whereas the impression created by color, is replaced by intense and extensive shading, which operates to emphasize the dramatized subject. ..."

 

[1]Socratis Loupas, Aspects of Lesbos in painting of Stratis Athineos, Lesbian Calendar 2014: Letters Arts Culture, pp. 35-37.

[2]Moutzourellis Jacob, Exhibition catalogof Stratis Athineos, Gallery Antinor, Athens 1991.

 

Καλλιτεχνικές Περίοδοι του Έργου του Αθηναίου

από Ιωάννη Σκορδύλη με τη συμβολή του καθηγητή Δημήτρη Παυλόπουλο, 2014.

 

Πρώτη Περίοδος

 

«Στην πρώτη … περίοδο της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας τίθενται οι βάσεις της δημιουργίας του προσωπικού του ύφους που θα εξελίσσεται συνέχεια. Από το 1978 έως το 1985 κυριαρχούν τα θέματα που παρουσιάζουν τοπία, καφενεία και αγροτικές ασχολίες από την ύπαιθρο της Λέσβου. … τις (εικόνες αυτές) απέδιδε με έναν λαϊκότροπο νατουραλισμό … Με την πάροδο του χρόνου χρησιμοποίησε πιο ρεαλιστικά στοιχεία … Η τελική εντύπωση σχηματίζεται από τη χρήση του έντονου φωτός … οδηγώντας το τελικό αποτέλεσμα στον οπτικό ρεαλισμό [1].

 

Από το 1985 άρχισε να ασχολείται με την αφηρημένη ζωγραφική , με έργα που χαρακτηρίζονται από χρωματική πλημμύρα και αχνές φιγούρες. Για πρώτη φορά παίρνουν μορφή οι σκέψεις του που τις εκφράζει με σύμβολα …Το 1987 κατασταλάζει … στην επιλογή των μορφών που τον εκφράζουν και θα … χαρακτηρίζουν … την καριέρα του. … Η γυναίκα απεικονίζεται απεικονίζεται γυμνή για να αναδείξει την αληθινή φύση της. Τα  ρούχα, αν υπήρχαν, θα κάλυπταν αυτήν την αλήθεια και θα λειτουργούσαν ως εμπόδιο στην καθαρότητα της μορφής της που είναι και ο στόχος του καλλιτέχνη, για αυτό και δεν την παρουσιάζει ως αντικείμενο αισθησιασμού. …

 

Περνώντας στο επόμενο στάδιο, ο Αθηναίος ακολουθεί πιο συνειδητά τον κυβισμό, διαλύοντας τις φόρμες, διατηρώντας τη δισδιάστατη ανάπτυξη της σύνθεσης και κρατώντας ένα απροσδιόριστο βάθος. Η γυναίκα εμφανίζεται εδώ με δυνατό και βίαιο χαρακτήρα, ενώ τα πάθη της με μορφή αλόγου, προβάλλονται πολύ δυνατά και ανεξέλεγκτα. … Ο βιολιστής δίνει τον ρυθμό στην έντονη πάλη των μορφών και των γραμμών που συνθέτουν το έργο. Η ύπαρξή του συμβολίζει … την επιδιωκόμενη αρμονία που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών [2]. Η πρώτη δεκαετία του καλλιτεχνικού του έργου κλείνει με … στοιχεία από τον Μανιερισμό. …»

 

Δεύτερη Περίοδος

 

«Η επόμενη περίοδος του Αθηναίου ξεκινά με την εγκατάστασή του στην Αθήνα, το 1988, και τελειώνει με την επιστροφή του από την Ολλανδία, το 1999. Αυτά τα χρόνια … καταπιάνεται (και) με τη χαρακτική. … η πινελιά απελευθερώνεται στον χώρο με εξπρεσιονιστική άνεση … ο Αθηναίος εισάγει νέες μορφές στις συνθέσεις του (καβαλέτα, μωρά, μινώταυρους κ.ά.)…

 

Παλινδρομώντας στις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις, ίσως και νοσταλγώντας τη γενέτειρά του, ο Αθηναίος ασχολείται πάλι με την απεικόνιση τοπίων και όψεων της πατρίδας του. …

 

Από το 1991, παράλληλα με τη ζωγραφική ασχολήθηκε και με τη χαρακτική, έπειτα από την προτροπή του ζωγράφου και χαράκτη, Παναγιώτη Γράββαλου που θεώρησε ότι είναι πιο κατάλληλη από την ελαιογραφία, για να αποτυπώσει τις ανησυχίες του. Έτσι παρακολούθησε τα μαθήματα τεχνικών χαλκογραφίας που πρόσφεραν στο εργαστήριό τους οι Pino Pantolfini και Δήμητρα Σιατερλή.

 

Η τεχνική που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν η ξηρογραφία με βελόνα. … Αν και ασχολήθηκε αρκετά, ποτέ δεν αφοσιώθηκε στη χαρακτική, διότι τον περιόριζε στη χρήση του χρώματος. Τη χαρακτική τη χρησιμοποίησε κυρίως για να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε μια άλλη μορφή τέχνης, αλλά και να κρατήσει προσχέδια σε μια πιο σταθερή μορφή, ως μονοχρωμία. …τα χαρακτικά του χαρακτηρίζονται από καθαρές γραμμές, χρησιμοποιώντας πια τη γραμμοσκιάς για διάφορα «εφέ» που δημιουργούσε μέσω των έντονων περιφερειακών χρωμάτων.»

 

Τρίτη Περίοδος

 

«… Στην περίοδο αυτή ο Αθηναίος έχει ωριμάσει καλλιτεχνικά. Έχει δημιουργήσει πολλά έργα και αναγνωρίστηκε στη Ελλάδα και το εξωτερικό. … Οι προσωπικές του αναζητήσει περιστρέφονται πλέον στην προσπάθεια για τη δημιουργία του πιο ολοκληρωμένου έργου. … Οι νέοι πρωταγωνιστές των έργων του είναι ο ταύρος και ο αετός που συμβολίζουν, με τη σειρά τους, μία διαρκή απειλή της βάσης της κοινωνίας μας που απεικονίζεται με την απεικόνιση της γυναικείας μορφής. Το άλογο, ως σύμβολο των παθών, συνεχίζει τον απεγνωσμένο αγώνα του, από τη μια, για να βρει μια σχέση ισορροπίας με τη γυναίκα και από την άλλη, να την να την προστατεύσει από τα εχθρικά στοιχεία που θέλουν να την εξαφανίσουν. …

 

Παράλληλα ασχολείται με την τοπιογραφία και την απεικόνιση αγροτικών ασχολιών. Τώρα, πλέον, εντάσσει και εδώ κάποια στοιχεία του Αφηρημένου Εξπρεσιονισμού. Το κυρίως θέμα που μπορεί να είναι μία βάρκα, δύο βόδια που οργώνουν ή αγρότες που σκάβουν, αποδίδονται σχεδόν με Φωτογραφικό Ρεαλισμό. Το πρόσθετο στοιχείο που τα διακρίνει είναι ο ασαφής περιβάλλων χώρος που τον συνθέτει με έντονα χρωματικές επιφάνειες και γραμμές προς όλες τις κατευθύνσεις. …

 

Κάποια θέματα που τον ενδιαφέρουν τα αναπαράγει σε χαρακτικά. Με την αγαπημένη του μέθοδο, τη βελονογραφία, προσφέρει στον θεατή μια άλλη εκδοχή του ίδιου θέματος σε μίαν άλλη εικαστική κατηγορία. Όπλο του τώρα είναι μόνο το σχέδιο, ενώ η εντύπωση που δημιουργείται από το χρώμα, αντικαθίσταται από έντονη και εκτεταμένη γραμμοσκίαση, η οποία λειτουργεί για να τονίσει το δραματοποιημένο θέμα. …»

 

[1] Σωκράτης Λούπας, Όψεις της Λέσβου στη ζωγραφική του στρατή Αθηναίου, Λεσβιακό Ημερολόγιο 2014, Γράμματα Τέχνες Πολιτισμός, σς. 35-37.

[2] Μουτζουρέλλης Ιάκωβος, Κατάλογος έκθεσης, Gallery Αντήνωρ, Αθήνα 1991.

bottom of page